Пројекти

Према класификацији истраживања у вези са здрављем, медицина рада као научна област припада групи истраживања у јавноздравственим (превентивним) наукама.

Ова су истраживања мултидисциплинарног карактера и интегришу сазнања из више научних области ради заштите радника на раду.

 

Период од 2001. године

1. Министарствo науке

 •  „Значај ране дијагностике синдрома опструктивне апнеје у спавању код возача професионалаца који управљају моторним возилима“ (проф. др Александар Миловановић), 2011-2014.
 • „Улога пероксидације липида у неуротоксичним ефектима професионалне експозиције мешавини органских растварача“ (проф. др Петар Булат), 2001-2004.
 • „Исхрана, физичка активност, физиолошки параметри и апсентизам радника у три различита индустријска постројења“ (проф. др Милан Павловић), 2001-2004;

 

2. Министарство здравља:

 • Програм утврђивања, пријављивања и регистрације професионалних болести (проф. др Петар Булат), 2013-2014.
 • Програм израде стручних основа за регистар повреда на раду (проф. др Петар Булат), 2013-2014.
 • Програм јавног здравља у функцији здравог радника (др сцимед Срђан Борјановић), 2012.
 • Израда специјализоване методологије за процену ризика на радним местима у здравственим установама(др сци мед Срђан Борјановић), 2010.
 • Израда стручних основа за регистар повреда на раду и концепт утврђивања, пријављивања и регистрације професионалних болести(проф. др Петар Булат), 2008-2012.
 • Израда специјализоване методологије за процену ризика на радним местима и у радној околини (др сци мед Срђан Борјановић), 2008-2010.
 • Израда критеријума за скраћење радног времена на радним местима са повећаним ризиком у здравственим установама (др сци Срђан Борјановић), 2008.
 • Израда здрaвствених критеријума за рад у ноћној смени (Прим. др Зорица Брајовић), 2008 - 2010.
 • Јонизујуће зрачење и здравље запослених (проф. др Милан Павловић), 2008.

 

3. Републичко министарство пољопривреде и водопривреде:

 • Југословенско-мађарски пројекат: „Контрола радиоактивности екосистема реке Дунав“ (мр сци Гордана Пантелић), 1997-2003.

 

4. Министарство рада, запошљавања и социјалне заштите

 

1. У сарадњи са Министарством спољних послова Краљевине Норвешке проведен је током 2011. и 2012. године пројекат Унапређење безбедности и здравља на раду у Србији у коме је учествовао и Институт за медицину рада Србије (др сцимед Богољуб Перуничић и др сцимед Срђан Борјановић).

Циљ Радне групе 1пројекта био је побољшање безбедности и здравља на раду у грађевинској, дрвнопрерађивачкој и хемијској  индустрији и то кроз изградњу капацитета лица задужених за безбедност и здравље на раду у наведеним делатностима путем обуке о примени европских и националних политика и стандарда везаних за безбедност и здравље на раду. Одржано је шест дводневних радионица од јуна до октобра 2011. године (по две у Београдуи по једнана Тари,у Вршцу и Доњем Милановцу). Представник Института и едукатор био је др сци мед Срђан Борјановић. Едукацију је завршило 113 особа. Као резултат пројекта штампана је публикација „Водич за обуку из области безбедности и здравља на раду за производне делатности“.

Циљ Радне групе 4 пројекта био је даприпреми „Студију изводљивости са смерницама за формирање центра за едукацију у области безбедности и здравља на раду, а ради системског приступа едукацији у области безбедности и здравља на раду“. Представник Института за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“ у радној групи био је др Богољуб Перуничић. У периоду 27. мај – 6. октобар 2011. године одржано је 8 (осам) састанака радне групе и реализована је  студијска посета Аустрији у периоду 24-27. августа 2011. Радна група је  употпуњена двојицом  експерата  из Аустрије, са којима су одржана четири састанка радне групе 4 у  Палати Србије,  у  Београду,  12. и 13. јула и 20. и 21. септембра 2011. године. Резултати студије су публиковани.

2. У сарадњи са Краљевином Норвешке и Програмом Уједињених Нација за развој спроведен је пројекат Повећање конкурентности предузећа за стручно оспособљавање и запошљавање особа са инвалидитетом на отвореном (комерцијалном) тржишту Србије 2008. године. У радној групи „Приступачност радног места“ учествовао је и ИМРС „Др Драгомир Карајовић“ (др Богољуб Перуничић).

Пројектом су развијена 2-3 елемента за стандард просторне, програмске и технолошке приступачности радног места за особе са инвалидитетом као део политике запошљавања особа са инвалидитетом и унапређено схватање значаја приступачности на нивоу креатора политике као и на нивоу примене у самим предузећима.