Центар за унапређење медицине рада

Делатност:

 • координација послова из области регистроване делатности Института од значаја за Републику;
 • редовно праћење јавних позива органа државне управе и других институција за учешће на конкурсима за новепројекте из области регистроване делатности Института;
 • евиденција свихстручних и научнихпројеката који се изводе уИнституту;помоћ стручњацима Института при апликацији за нове пројекте;
 • спровођење одлука Стручног савета Института у вези са задацима Центра;
 • давање мишљења које захтевају Влада, министарстваили други државни органио важним питањима из области медицине рада и заштите здравља радника;
 • израда методологија и методолошких упутстава потребних за рад служби медицине рада;
 • израда стратегије и програма развоја Института;
 • прикупљање и анализирање података о здравственом стању запослених у Србији (професионалне болести, повреде на раду, трајна неспособност за рад, одсуство са посла због болести и слично);
 • припрема и спровођење програма континуиране медицинске едукације запослених здравствених радника и здравствених сарадника;
 • организација стручних састанака;
 • сарадња (међународна, са министарствима, са установама медицине рада);
 • вођење библиотеке(информациони систем, домаћа периодика, инострана периодика, инвентар публикација Института и публикованих радова радника Института итд);
 • вођење медицинске документације(вођење и архивирање целокупне медицинске документације везане за хоспитализованеболеснике Института; за амбулантно-поликлиничке пацијенте; за претходне и периодичне лекарске прегледеизузев запослених у зони јонизујућих зрачења);
 • праћење и организовање рада сталних тимова и тимова формираних за одређене пројектне задатке и извештавање управе Института о њиховом раду.

 

Организација:

 

Начелник Центра: Проф. др Александар Миловановић

Контакт телефон: 011/2685-485  011/3400-961

E-mail: aleksandar.milovanovic@institukarajovic.rsdirektor@institutkarajovic.rs

 

Јасмина Мајсторовић, медицинска сестра, архивар медицинске документације

Телефон: 011/3400-914 

E-mail: jasmina.majstorovic@institutkarajovic.rs