Професионалне болести

У члану 24 Закона о пензијском и инвалидском осигурању (Службени гласник РС бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09 и101/10) професионалне болести дефинишу се као одређене болести настале у току осигурања, проузроковане дужим непосредним утицајем процеса и услова рада на радним местима, односно пословима које је осигураник обављао. Професионалне болести, радна места, односно послови на којима се те болести појављују и услови под којима се сматрају професионалним болестима, у смислу става 1. овог члана, утврђују министар надлежан за послове пензијског и инвалидског осигурања и министар надлежан за послове здравља, на предлог Фонда.

На основу тога донесен је Правилник о утврђивању професионалних болести (Службени гласник СР, број 105/2003), којим се утврђују професионалне болести, радна места, односно послови на којима се те болести појављују и услови под којима се сматрају професионалним болестима. Ради се o затвореној листи са дефинисаним болестима односно радним местима која се под прописаним условима признају као професионална и садржи 56 различитих болести и стања.

Лекари специјалисти медицине рада врше испитивање узрока настанка професионалних обољења и утврђују њихово постојање. Верификацију професионалних болести на основу валидне медицинске документације обављају комисије формиране при Фонду здравственог осигурања.