Књиге

КЊИГЕ И МОНОГРАФИЈЕ  У КОЈИМА СУ СТРУЧЊАЦИ ИНСТИТУТА  АУТОРИ ИЛИ КОАУТОРИ

 

 • Борјановић С, главни уредник. СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА МЕТОДОЛОГИЈА МЕТОД ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА НА РАДНИМ МЕСТИМА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА, Институт за медицину рада Србије, Свелто, 2011; 226-264
 • Борјановић С, главни уредник. МЕТОД ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ, Институт за медицину рада и радиолошку заштиту КЦС и Еко центар, 2008
 • Булат П.(ед). Occupational and Environmental Health. In: Kirch W. (ed.). Encyclopedia of Public Health. New York: Springer Science LLC, 2008:1470-1472.
 • Борјановић С. Ergonomics. In: Kirch W. (ed.). Encyclopedia of Public Health. New York: Springer Science LLC, 2008:357-360.
 • Борјановић С. Risk Assessment.  In: Kirch W. (ed.). Encyclopedia of Public Health. New York: Springer Science LLC,2008:1261-1264.
 • Перуничић Б. Work-Related Diseases.   In: Kirch W. (ed.). Encyclopedia of Public Health. New York: Springer Science LLC, 2008:1473-1477.
 • Перуничић Б.Company Doctor.  In: Kirch W. (ed.). Encyclopedia of Public Health. New York: Springer Science LLC, 2008:142-145.
 • Крстев С. Occupational Health Objectives. In: Kirch W. (ed.). Encyclopedia of Public Health. New York: Springer ScienceLLC, 2008:1026-1028.
 • Крстев С.  Workplace Health Promotion. In: Kirch W. (ed.). Encyclopedia of Public Health. New York: Springer Science LLC, 2008:1470-1472.
 • Павловић M, Вида­ковић A,уредници. ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНЕ СПОСОБНОСТИ, Београд: Елвод-принт, 2003
 • Торбица Н. РИЗНИЦЕ ИНФОРМАЦИЈА У БИОМЕДИЦИНИ. Београд: Задужбина Андрејевић; 2002.
 • Ђорђевић В. ИНВАЛИДНОСТ. Београд: Арсенал комерц; 2002.
 • Јовановић Т, Миловановић ПС А. РЕСПИРАТОРНИ СИСТЕМ - ФИЗИОЛОГИЈА И ФУНКЦИОНАЛНА ПРОЦЕНА. Београд: Научна књига; 2001.
 • Ђорђевић В. ПРОФЕСИОНАЛНЕ БОЛЕСТИ. Београд: Арсенал комерц; 2001.
 • Видаковић A. ПРОФЕСИОНАЛНА ТОКСИКОЛОГИЈА, Београд: Удружење токсиколога Југославије, 2000.
 • ЂорђевићВ. ПРОФЕСИОНАЛНИ ТРАУМАТИЗАМ. Београд: Маxiмuмд.о.о.; 1999.
 • Видаковић A. (ур). МЕДИЦИНА РАДА II, Београд: Удружење медицине рада Југославије, 1997.
 • Видаковић А (ур). МЕДИЦИНА РАДА I, Београд: Удружење медицине рада Југославије, 1996.
 • Томашевић М. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА У РЕНДГЕН ДИЈАГНОСТИЦИ. Београд: Институт за нуклеарне науке "Винча"; 1995.
 • Јеремић М. НЕЈОНИЗУЈУЋАЗРАЧЕЊА И ЗАШТИТА. Београд: Медицинска књига; 1995.
 • Ђорђевић В. МОРБИДИТЕТНИ АПСЕНТИЗАМ. Београд: Нова просвета; 1990.
 • Килибарда М, Радовановић Р. RADIUM. ENCYCLOPEDIA OF OCCUPA­TIONAL SAFETY AND HEALTH (volume 2). Geneva: ILO; 1989:1895-1896.
 • Ђурић Д. TOXICOKINETICS. ENCYCLOPEDIA OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (volume 2). Geneva:ILO; 1989: 2188-2192.
 • Ђурић Д. RADON AND THORON. ENCYCLOPEDIA OF OCCUPATIO­NAL SAFETY AND HEALTH (volume 2). Geneva: ILO; 1989:1896-1898.
 • Ђурић Д. EXPOSURE  LIMITS: BIOLOGICAL. ENCYCLOPEDIA OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (volume 2). Geneva: ILO; 1989: 816-819.
 • Килибарда М, Поповић Д, Калић-Филиповић Д, Поткоњак В, Додић С, Јоцић В. и сар.КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ РАДНЕ СПОСОБНОСТИ КОД ПРОФЕСИОНАЛНИХ ОБОЉЕЊА. Београд: Републичка СИЗ ПИО радника Београд; 1987.
 • Станковић М, Ђукнић В, Милић С. ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИРУЧНИК -ТОКСИКОЛОШКО-ХЕМИЈСКИ  И БИОХЕМИЈСКЕ МЕТОДЕ. Београд: "Просветнипреглед"; 1984.
 • Петровић Љ, Адум О. ХИГИЈЕНА РАДА СА ОСНОВАМА ПРОФЕСИО­НАЛНЕ ТОКСИКОЛОГИЈЕ И ЕРГОНОМИЈЕ. Београд: ВМС; 1984.
 • Савић С. ЕРГООФТАЛМОЛОГИЈА.Универзитет у Београду; 1982.
 • Поповић Д, Марковић Д, Поткоњак В. ПРОФЕСИОНАЛНЕ БОЛЕСТИ ПЛУЋА. У: Даниловић В, ур. ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ. Београд: Медицинска књига Београд-Загреб; 1982.
 • Павловић М, Поткоњак В. ТЕСТОВИ ПЛУЋНИХ ФУНКЦИЈА. Београд: Републичка СИЗ ЗЗ; 1982.
 • Додић С. ПРОФЕСИОНАЛНЕ БОЛЕСТИ ЈЕТРЕ. Београд: Институт за стручно усавршавање здравствених радника; 1981.
 • Валчић И. LE BRUIT ET SES EFFETS NOCIFS. Paris: Mason; 1980.
 • Поповић Д, Килибарда М, Додић С, Калић-Филиповић Д, Лабан Љ, Међедовић М.и сар. ПРОФЕСИОНАЛНЕ БОЛЕСТИ. У: Ламбић И, ур. ДИЈАГНОСТИЧКО-ТЕРАПЕУТСКИ ПРИРУЧНИК. VIиздање. Београд: СЛД; 1980.
 • Милић С. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ КОЛОРИМЕТРИЈЕ, СПЕКТРОФОТОМЕТРИЈЕ, ПОЛАРОГРАФИЈЕ И ААС. У: Солдатовић Д. ТОКСИКОЛОГИЈА ПЕСТИЦИ­ДА С АНАЛИТИКОМ. Београд: Привредни преглед; 1980: 428-430.
 • Милић С. ОДРЕЂИВАЊЕ МЕТАЛА. У: Солдатовић Д. ТОКСИКОЛОГИЈА ПЕСТИЦИДА С АНАЛИТИКОМ. Београд: Привредни преглед; 1980: 477-487.
 • Милић С. ОДРЕЂИВАЊЕ ФЛУОРИДА И АРСЕНА. У: Солдатовић Д. ТОКСИКОЛОГИЈА ПЕСТИЦИДА С АНАЛИТИКОМ. Београд: Привредни преглед; 1980: 428-430.
 • Панов Д, Јеремић М, Игњатовић С. РАДИОЛОШКА ЗАШТИТА. Београд: Школа за медицинске техничаре; 1979.
 • Ђурић Д. MOLECULAR-CELLULAR ASPECTS OF TOXICOLOGY. Beograd: Institute of Occupational and Radiological Health; 1979.
 • Станковић М. In: A MANUAL OF LABORATORY METHODS.  Geneva: ILO; 1978
 • Додић С, Калић-Филиповић Д, Марковић Д. АТЛАС ПРОФЕСИОНАЛНЕ ПАТОЛОГИЈЕ. Ниш: Институт југословенске и иностране документације заштите на раду; 1977.
 • Валчић И. BRUITS ET VIBRATIONS SUR LES LIEUX DE TRAVAIL. Geneva: BIT; 1976.
 • РАДИОЛОШКА ЗАШТИТА. (медицински аспекти)Iи IIиздање ВМС, Бео­град 1976, 1980.
 • Килибарда М. РАДИОЛОШКАЗАШТИТА У: Каракашевић Б, ур. ПРИРУЧНИК ЗА ПРЕВЕНТИВНУ МЕДИЦИНУ.  IIиздање. Београд: Медицинска књига Београд-Загреб 1970:338-367.
 • Килибарда М, Поповић Д, Калић-Филиповић Д, Поткоњак В, Додић С, Анђелковски А. и сар. ДИЈАГНОСТИЧКИ КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕНЕ РАДНЕ СПОСОБНОСТИ КОД ПРОФЕСИОНАЛНИХ ОБОЉЕЊА. Београд: Институт за стручно усавршавање здравствених радника; 1976.
 • Јовановић Љ, Милосављевић Ж. ФИЗИОЛОГИЈА РАДА И ЕРГОМЕТРИЈА. Београд: Институт за стручно усавршавање здравствених радника; 1976.
 • Јовичић Б. ПЕСТИЦИДИ Београд: Заједница ПТТ; 1975.
 • Адум О. SHIFTWORK OF PROFESSIONAL DRIVERS. In: Experimental Studies of Shiftwork. Westedeutscher Verlag; 1975.
 • Јокановић Д, Адум О. DIE ERKRANKUNGEN DES HERZ- KREIS-LAUF-SISTEMS UND URLAUB. "Aerzt. Problematik des Urlaubs". Berlin - Heidelberg - New York: Springer -Verlag; 1973.
 • Валчић И. БУКА И ЊЕНА ШТЕТНА ДЕЈСТВА. Ниш: ЈИДЗР; 1972.
 • Станковић М, Милић С. АНАЛИЗЕ БИОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА У ИНДУСТРИЈСКОЈ ТОКСИКОЛОГИЈИ.  Ниш: Институт југословенске и иностране документације заштите на раду; 1970.
 • Савић С. ПРОФЕСИОНАЛНА ЕРГООФТАЛМОЛОГИЈА. Београд: Институт за стручно усавршавање здравствених радника; 1970.
 • Марковић Д. РЕНДГЕНОЛОГИЈА ПРОФЕСИОНАЛНИХ БОЛЕСТИ. Бео­град: издање писца; 1968.
 • Додић С. ПРОФЕСИОНАЛНЕ БОЛЕСТИ КРВИ И КРВОТВОРНИХ ОРГАНА. Београд: Институт за стручно усавршавање здравствених радника; 1968.
 • Ђурић Д. БИОХЕМИЈА И БИОФИЗИКА ИНДУСТРИЈСКИХ ОТРОВА. Београд: Институт за стручно усавршавање здравствених радника; 1966.
 • Карајовић Д, Килибарда М, Поповић Д, Калић Д, Поткоњак В, Саблић В. и сар. Превентива. У: Ђуришић М, Даниловић В, Стојановић В, Ристић М, ур. ОПШТАМЕДИЦИНА. Београд: Републички ЗЗЗ; 1964. (И књига)
 • Поповић Д, Валчић Л, Саблић Љ. СКРИПТА ЗА СЛУШАОЦЕ ШКОЛЕ ХТЗ. Београд: Раднички универзитет "Ђуро Салај"; 1962.
 • Карајовић Д, Килибарда М, Поповић Д, Калић-Филиповић Д, Поткоњак В, Адум О и сар. ПРЕВЕНТИВНИ РАД У ТЕРАПИЈСКОЈ МЕДИЦИНИ. Београд: Савез лекарских друштава ФНРЈ; 1962.
 • Група аутора. ЗАШТИТА ЗДРАВЉА РАДНИКА РУДНИКА И ТОПИОНИЦЕ ОЛОВА И ЦИНКА "Трепча". Београд: ЗЗЗЗ НРС и Медицински факултет у Београду; 1962.
 • Станковић М, Петровић Љ. ПРИРУЧНИК ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ ДИЈАГНОСТИКУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ОБОЉЕЊА И ТРОВАЊА. Београд: Хигијенски Институт НРС; 1960.
 • Поповић Д. СТОМАЧНА ГРИЗЛИЦА И ПРОФЕСИЈА. Београд: ЗНУ; 1960.