Основни задаци института

• Референтна установа за здравствену заштиту радноактивног становништва, као и за заштиту при примени јонизујућег зрачења у здравству;
• Здравствена делатност у оквиру које се спроводи превенција, дијагностика, терапија и рехабилитација професионалних болести, болести у вези са радом и повреда на раду;
• Израда доктринарних ставова и методологија у области медицине рада;
• Заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења професионално изложеног становништва;
• Научноистраживачки рад;
• Образовање и едукација у области медицине рада и сродних дисциплина.